Obsah

Späť

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Späť