Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie
o uložení listovej zásielky

 

Obec Horné Semerovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov upozorňuje občana:

Juraj Kotlár, bytom Horné Semerovce,

že mu má byť doručená písomnosť. Po dobu desiatich dní od vyvesenia bude
Oznámenie o uložení zásielky uložené na podateľni Obecného úradu
v Horných Semerovciach, kde si ho možno prevziať.


Vyvesené: 14. 5. 2018
Zvesené: 24. 5. 2018

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 24. 5. 2018

Späť