Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia verejnou vyhláškou a o upustenie ústneho pojednávania

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť