Obsah

Späť

Upozornenie - povinnosti daňovníka

Občania, ktorí majú záujem o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018, sú povinní do 31.01.2018 predložiť všetky potrebné doklady v zmysle VZN č. 3/2015 účinného od 01.01.2016. Po tomto termíne predložené doklady nebudú akceptovateľné. Taktiež občania, u ktorých došlo k zmene predmetu dane z nehnuteľnosti (kúpa, predaj, darovanie, výmena, dedičstvo), sú povinní zmeny nahlásiť a predložiť všetky potrebné doklady do 31.01.2018.

Vyvesené: 15. 11. 2017

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Späť