Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky Materskej školy so sídlom v Horných Semerovciach č.71

 

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky Materskej školy so sídlom v Horných Semerovciach č. 71

 

Podľa ustanovenia  § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky     

Materskej školy so sídlom v Horných Semerovciach č.71

 

Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky č.437/2009 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategória pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods.5 zákona č.596/2003 Z. z.),
 • absolvovanie I. atestácie ( § 61 ods.12 zákona č.317/2009 Z. z.),
 • bezúhonnosť ( § 6 ods.1 písm. b) zákona č.317/2009 Z. z.)
 • zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods.1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)
 • ovládanie štátneho jazyka( § 6 ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 Z. z.),
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

 

 • Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č.317/2009 Z. z.),
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch.

 

 • Termín a miesto podania žiadosti:
 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkýmipožadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu : Obec Horné Semerove ,Obecný úrad č.100,93584,
 • termín podania prihlášok do 1.6.2018 do 12.00 hod.,
 • obálku označte heslom ,, Výberové konanie-Materská škola Horné Semerovce č. 71 –NEOTVÁRAŤ “.

 

 • Termín a miesto výberového konania :
 • budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

V Horných Semerovciach :11.5.2018                                          

                                                                                           Mgr. Tomáš Pásztor,starosta obce

 

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 2. 6. 2018

Späť