Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Horné Semerovce

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Horné Semerovce

1) Obec Horné Semerovce, so sídlom 93584  Horné Semerovce č. 100 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach č. 183/2018 zo dňa 09. 03. 2018 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok parcela registra C KN č. 738/1 vinice o výmere 556 m2 a 738/2 vinice o výmere 556 m2 – pozemok nachádzajúci sa v obci Horné Semerovce, okres Levice, kraj Nitriansky.

3) Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 7/2018 zo dňa 23. 03. 2018 vo výške 1478,96  eur za 1.33 m2.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 26.04.2018 do 12.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Horných Semerovciach, alebo poštou na adresu: Obec Horné Semerovce, 93584 Horné Semerovce č. 100 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Horných Semerovciach do 26.04.2018 do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 738/1 a 738/2 – Neotvárať!“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

8/ Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Horné Semerovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Horné Semerovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

13) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 036/742 04 10 alebo osobne na Obecnom úrade v Horných Semerovciach, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

V Horných Semerovciach, 09. 04. 2018    

                                                       

 Mgr. Tomáš Pásztor,  starosta obce

 

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Späť