Obsah

Späť

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach

Starosta obce Horné Semerovce

Horné Semerovce dňa 11.5. 2022

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení

 

z v o l á v a m

 

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Semerovciach

na deň  20. 5. 2022 so začiatkom o 19,00 hod., ktoré sa bude konať

vo veľkej zasadačke v budove obecného úradu.

 

­

 

PROGRAM:

 

  1.  
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o výsledkoch kontrolných činností vykonaných za I. polrok 2022
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
  6. Záverečný účet obce
  7. II. úprava rozpočtu za rok 2022
  8. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2022
  9. Diskusia
  10. Záver

 

        Mgr. Tomáš Pásztor

                                                                                                             starosta obce

        

 

Pozvánka vyvesená na úradnej  tabuli  dňa: 11.5.2022

Pozvánka zvesená dňa: 20.5.2022

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť