Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Horné Semerovce je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávatel: Obec Horné Semerovce 
Sídlo: Horné Semerovce 100 , 935 84 Horné Semerovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Pásztor, starosta 
E-mail: starosta@hornesemerovce.sk 
Telefón: +421 908 785 497 
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Pásztor, starosta 
E-mail: starosta@hornesemerovce.sk 
Telefón: +421 908 785 497

 

Bankové spojenie: PRIMA banka 
Císlo úctu: 713 823 3001/5600 
ICO: 00306991
DIC: 2021020661
DPH: Obec Horné Semerovce nie je plátcom DPH

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Horné Semerovce v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Horné Semerovce, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podla § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávatel používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná sútaž
  2. užšia sútaž
  3. rokovacie konanie
  4. sútažný dialóg