Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017

VZN o miestnych daniach 2/2017 Stiahnuté: 58x | 13.02.2018

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2017 Stiahnuté: 44x | 13.02.2018

2016

VZN o miestnych daniach 1/2016 Stiahnuté: 114x | 14.02.2017

2015

VZN o miestnych daniach 2/2015 Stiahnuté: 105x | 26.01.2017

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2015 Stiahnuté: 98x | 26.01.2017

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce 1/2015 Stiahnuté: 99x | 26.01.2017

2014

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 1/2014 Stiahnuté: 110x | 26.01.2017

2013

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Horné Semerovce 1/2013 Stiahnuté: 99x | 26.01.2017

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní žúmp na území obce Horné Semerovce 2/2013 Stiahnuté: 90x | 26.01.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1/2012 Stiahnuté: 102x | 26.01.2017

VZN o prevádzkovom poriadku detského ihriska 2/2012 Stiahnuté: 88x | 26.01.2017

2011

Interná smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 89x | 26.01.2017

VZN o určení školsych obvodov 5/2011 Stiahnuté: 87x | 26.01.2017

VZN o verejnom poriadku 2/2011 Stiahnuté: 87x | 26.01.2017

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Horné Semerovce 4/2011 Stiahnuté: 97x | 26.01.2017

VZN o zásadách rozpočtového hospodárenia Obce Horné Semerovce 1/2011 Stiahnuté: 93x | 26.01.2017

Stránka

  • 1