Obsah

Cenník pre prenájom kultúrneho domu

 

typ akcie cena v €
svadobné hostiny mimo VO

70 €

svadobné hostiny počas VO 110 €
tanečné zábavy mimo VO 70 €

tanečné zábavy počas VO

110 €
kary, reklamné akcie, prednášky 30 €
+ za každý ďaľší pracovný deň 30 €

vysvetlivky:  VO = vykurovacie obdobie

K týmto položkám sa pripočítavajú výdavky za odber elektrickej energie počas trvania akcie.