Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
27.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930189168 / 9913866025

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

30.06.2021

Zmluva o dielo

15/2021

5 427,00 EUR päťtisícštyristodvadsaťsedem euro

Obec Horné Semerovce

DAR IHRISKO s.r.o.

30.06.2021

Znluva o dielo

03/2021

8 519,76 EUR osemtisícpäťstodeväťnásť euro 76 centov

Obec Horné Semerovce

Gastrolux s.r.o.

09.06.2021

Nájomná zmluva na pozemok 185/2021

185/2021

176,40 EUR stosedemdesiatšesť eur 40 centov

Obec Horné Semerovce

Tomáš Hudák

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

25.05.2021

Zmluva o dielo

215/2021

1 050 270,13 EUR jedenmiliónpäťdesiattisícdvestosedemdesiat eur 13 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

14.04.2021

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170000881

3 774,60 EUR tritisícsedemstosedemdesiatštyri eur 60 centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

22.02.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do sústavy

122055545

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Západoslovenská distribučná, a.s.

09.02.2021

Zmluva o termínovanom úvere

144/001/21

230 000,00 EUR Dvestotridsaťtisíc EUR

Obec Horné Semerovce

Prima banka Slovensko, a.s.

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

3012021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

2312021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

20.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

841

19,99 EUR deväťnásť euro 99 centov

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21123/2020

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť € 33 centov

Obec Horné Semerovce

B.A.Med, s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21122/2020

628,93 EUR šestodvadsaťosem € 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21121/2020

410,98 EUR štyristodesať € 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

18.12.2020

Dodatok k Zmluve o používaní značky regionálny produkt HONT

32/2017

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Občianske združenie Zlatá cesta

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

3011/2020

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

22.10.2020

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov 37/2020

37/2020

1 500,00 EUR tisícpäťsto €

Obec Horné Semerovce

Nadácia Allianz

20.10.2020

Dohoda č. 20/15/010/45

20/15/010/45

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

25.09.2020

Zmluva o dielo

259/2020

1 997,64 EUR tisícdeväťstodeväťdesiatsedem € 64 centov

Domaplast s.r.o.

Obec Horné Semerovce

21.09.2020

Zmluva o dielo

2109/2020

6 660,00 EUR šesťtisícšestošestdesiat €

S.A.B.A. spol. s.r.o.

Obec Horné Semerovce

21.09.2020

Zmluva o dielo

2009/2020

20 940,00 EUR dvadsaťtisícdeväťstoštyridsať €

S.A.B.A. spol. s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.07.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

4928/2020

0,00 EUR

NASES

Obec Horné Semerovce

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: