Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
14.04.2021

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170000881

3 774,60 EUR tritisícsedemstosedemdesiatštyri eur 60 centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

09.02.2021

Zmluva o termínovanom úvere

144/001/21

230 000,00 EUR Dvestotridsaťtisíc EUR

Obec Horné Semerovce

Prima banka Slovensko, a.s.

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

3012021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

2312021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Hospitale s.r.o.

20.01.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

841

19,99 EUR deväťnásť euro 99 centov

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21123/2020

566,33 EUR päťstošestdesiatšesť € 33 centov

Obec Horné Semerovce

B.A.Med, s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21122/2020

628,93 EUR šestodvadsaťosem € 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

28.12.2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

21121/2020

410,98 EUR štyristodesať € 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

18.12.2020

Dodatok k Zmluve o používaní značky regionálny produkt HONT

32/2017

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Občianske združenie Zlatá cesta

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

3011/2020

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

22.10.2020

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov 37/2020

37/2020

1 500,00 EUR tisícpäťsto €

Obec Horné Semerovce

Nadácia Allianz

20.10.2020

Dohoda č. 20/15/010/45

20/15/010/45

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Horné Semerovce

25.09.2020

Zmluva o dielo

259/2020

1 997,64 EUR tisícdeväťstodeväťdesiatsedem € 64 centov

Domaplast s.r.o.

Obec Horné Semerovce

21.09.2020

Zmluva o dielo

2109/2020

6 660,00 EUR šesťtisícšestošestdesiat €

S.A.B.A. spol. s.r.o.

Obec Horné Semerovce

21.09.2020

Zmluva o dielo

2009/2020

20 940,00 EUR dvadsaťtisícdeväťstoštyridsať €

S.A.B.A. spol. s.r.o.

Obec Horné Semerovce

24.07.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

4928/2020

0,00 EUR

NASES

Obec Horné Semerovce

11.06.2020

Zmluva o dielo 86/2020

86/2020

3 000,00 EUR tritisíc €

Sírius company s.r.o.

Obec Horné Semerovce

15.04.2020

Kúpna zmluva č. 1405/2020

1405/2020

11 958,00 EUR jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatosem euro

Domaplast s.r.o.

Obec Horné Semerovce

15.01.2020

Kúpna zmluva č. 612/2019

612/2019

2 677,50 EUR dvetisícšestosedemdesiatsedem eur 50 centov

Katalin Gruzman

Obec Horné Semerovce

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

17121/2019

410,98 EUR štyristodesať euro 98 centov

Obec Horné Semerovce

MUDr. Zita Bevízová s.r.o.

30.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 17123/2019

17123/2019

566,33 EUR päťstošestdesiatšest eur 33 centov

B.A.Med, s.r.o.

Obec Horné Semerovce

20.12.2019

Mandátna zmluva

1912/2019

2 400,00 EUR dvetisícštyristo eur

LOGTRADE s.r.o. Košice

Obec Horné Semerovce

18.12.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 17122/2019

17122/2019

628,93 EUR šestodvadsaťosem eur 93 centov

Zólyomi s.r.o.

Obec Horné Semerovce

12.12.2019

Zmluva o dielo: Rekonštrukcia spevnenej plochy pri obecnom trhovisku v obci Horné Semerovce

speplo/2019

14 928,28 EUR štrnásťtisícdeväťstodvadsaťosem eur 28 centov

Renovia s.r.o.

Obec Horné Semerovce

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: