Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

3112020-001

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

MIKONA plus, s.r.o

29.12.2021

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

15123/2021

628,93 EUR šestodvadsaťosem euro 93 centov

Obec Horné Semerovce

Zólyomi s.r.o.

24.11.2021

Záložná zmluva č. 400/321/2021

400/321/2021

70 317,00 EUR sedemdesiaťtisíctristosedemnásť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

24.11.2021

Záložná zmluva č. 400/320/2021

400/320/2021

767 676,00 EUR sedemstošesťdesiatsedemtisícšesťstosedemdesiatšesť euro

Obec Horné Semerovce

Štátny fond rozvoja bývania

15.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze biologického odpadu

09-VŽP/2019 - dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Bemia plus s.r.o.

18.11.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

4/2021

50,00 EUR päťdesiat EUR

Obec Horné Semerovce

Pigagro s.r.o.

15.10.2021

Kúpna zmluva

272/2021

6 078,00 EUR šesťtisícsedemdesiatosem EUR

Obec Horné Semerovce

Dextrade Žilina s.r.o.

12.10.2021

Kúpna zmluva

273/2021

527,68 EUR päťstodvadsaťsedem EUR 68 centov

Obec Horné Semerovce

Wellea Europe s.r.o.

08.10.2021

Kúpna zmluva č. 289/2021

289/2021

1 184,40 EUR jedentisícstoosemdesiatštyri EUR a 40 centov

Obec Horné Semerovce

Erik Pásztor

05.10.2021

Kúpna zmluva

274/2021

282,00 EUR dvestoosemdesiatdva EUR

Obec Horné Semerovce

Andrea shop s.r.o.

20.09.2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy

209/2021

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

L&L MAGIC ANIMA s.r.o.

10.09.2021

Zmluva o dielo na dodávku tovaru 89/2021

89/2021

2 654,10 EUR dvetisícšesťstopäťdesiatštyri eur 10 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

08.09.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 215/2021

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

17.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2009/2020

1

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

S.A.B.A. spol. s.r.o.

27.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930189168 / 9913866025

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovak Telekom, a.s.

30.06.2021

Zmluva o dielo

15/2021

5 427,00 EUR päťtisícštyristodvadsaťsedem euro

Obec Horné Semerovce

DAR IHRISKO s.r.o.

30.06.2021

Znluva o dielo

03/2021

8 519,76 EUR osemtisícpäťstodeväťnásť euro 76 centov

Obec Horné Semerovce

Gastrolux s.r.o.

09.06.2021

Nájomná zmluva na pozemok 185/2021

185/2021

176,40 EUR stosedemdesiatšesť eur 40 centov

Obec Horné Semerovce

Tomáš Hudák

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

01.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

25.05.2021

Zmluva o dielo

215/2021

1 050 270,13 EUR jedenmiliónpäťdesiattisícdvestosedemdesiat eur 13 centov

Obec Horné Semerovce

Štefan Tipary Ekolstav

14.04.2021

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

170000881

3 774,60 EUR tritisícsedemstosedemdesiatštyri eur 60 centov

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Horné Semerovce

16.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1

Nincs megadva

Obec Horné Semerovce

Štatistický úrad SR

22.02.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do sústavy

122055545

0,00 EUR

Obec Horné Semerovce

Západoslovenská distribučná, a.s.

09.02.2021

Zmluva o termínovanom úvere

144/001/21

230 000,00 EUR Dvestotridsaťtisíc EUR

Obec Horné Semerovce

Prima banka Slovensko, a.s.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: