Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Horné Semerovce
Horné
Semerovce

Správne poplatky

Sadzobník cien

Sadzobník cien platný od 01.04.2023 - Príloha č. 1 k VZN 1 2018 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Semerovce.pdf (105.66 kB)

Kategória Podkategória Názov cena (€)
Prenájom nehnuteľností Pozemky v intraviláne obce 0,03 m²  na rok
    v extraviláne obce 0,02 m²  na rok
    pre podnikateľské účely 0,07 m²  na rok
  Nebytové priestory obchodné, reštauračné, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie podobných úžitkových vlastností 6,31 m²  na rok
    výrobné, dielenské, skladové, na účely garážovania 5,48 m²  na rok
    spoločenské a kultúrne 4,32 m²  na rok
    trhové miesto 3 €
    ostatné 3,19 m²  na rok
Prenájom hnuteľných vecí   minimálne vo výške predpokladaných odpisov

 

Kategória Podkategória Názov cena (€)
Všeobecná správa   Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 2,00€
    Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00€
    Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie
z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
2,00€
    Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00€
  Uzavretie manželstva a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00€
    b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00€
    c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00€
    d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
    e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
    f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
    g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00€
    h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €
 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

  Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky
Pôdohospodárstvo   Vydanie rybárskeho lístka - ročný 7,00€
    Vydanie rybárskeho lístka - trojročný 17,00€
    Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády SR.
3. Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Stavebná správa Položka 59)

a1) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia - pre fyzické osoby

40,00 €
    a2) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia - pre právnické osoby 100,00€
    b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00 €
   

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

   

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.".

Položka 60) Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú
samostatnú stavbu):
a) na stavby na bývanie: 1) na stavbu rodinného domu 50,00 €
    2) na stavbu bytového domu 200,00€
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty,rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb(nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením: 1) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00€
    2) ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00€
  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie: 1) rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00€
    2) bytových domov 100,00€
  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
1) garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00€
    2) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00€
    3) na vodné stavby, napr.: studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00€
    4) na spevnené plochy a parkoviská 30,00€
    5) na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr.: letné kuchyne, bazény, sklady 30,00€
  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám:
1) garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00€
    2) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00€
    3) na vodné stavby, napr.: studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka
50,00€
    4) na spevnené plochy a parkoviská 50,00€
    5) na stavby s doplnkovou funkciou, napr.: prístrešky, sklady 50,00€
  f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením podľa písmen d) a e)
20,00€
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom
náklade:
do 50 000 eur vrátane 100,00€
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 200,00€
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 400,0€
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 600,00€
    nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 800,00€
    nad 10 000 000 € 1000,00€
  h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby
50,00€
 

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre: 1) právnicku osobu 100,00€
    2) fyzickú osobu 30,00€
  b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre: 1) právnickú osobu 50,00€
    2) fyzickú osobu 20,00€
  c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác: 1) právnickú osobu 30,00€
    2) fyzickú osobu 10,00€
  d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
80,00€
  e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby
10,00€
  f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00€
  g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00€
 

Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby  trojnásobok
sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62) a) Žiadosť o povolenie 1) na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konanímo podľa položky 60 30,00€
    2.1) na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnicku osobu 50,00€
    2.2) na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre fyzickú osobu 20,00€
    3.1) informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane 60,00€
    3.2) informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200,00€
    3.3) informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha nad 40 m2 430,00€
    4.1) terénnych úprav pre právnicku osobu 100,00€
    4.2) terénnych úprav pre fyzickú osobu 20,00€
  b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00€
  c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00€
  Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 62a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 1) rodinný dom 35,00€
    2) bytový dom 120,00€
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 1) ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00€
    2) ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00€
  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 1) rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00€
    2) bytových domov 50,00€
  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 1) garáže s jedným alebo dvoma miestami 20,00€
    2) na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00€
    3) na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00€
    4) na spevnené plochy a parkoviská 20,00€
    5) na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20,00€
  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 1) garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00€
    2) na prípojky na existujúcu verejnú  rozvodnú sieť 30,00€
    3) na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00€
    4) na spevnené plochy a parkoviská 30,00€
    5) na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30,00€
  f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00€
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 1) do 50 000 € vrátane 60,00€
    2) nad 50 000 € do    100 000 € vrátane 120,00€
    3) nad 100 000 € do  500 000 €  vrátane 250,00€
   

4) nad 500 000 € do      1 000 000 € vrátane

400,00€
    5) nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane 530,00€
    6) nad 10 000 000 € 660,00€
  Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 82 Povolenie na zvláštne užívanie c) miestnych komunikácií 80,00€
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83   e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 70,00€
    f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00€
Položka 84   b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00€
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto
položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu
dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na
päťnásobok.

Poznámka
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti
cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné
riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie
podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85   c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,00€
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

Finančná správa  a obchodná činnosť
     
Položka 140 a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných
hier:
3) výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1500,00€
  c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri:
1) hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 200,00€
Položka 160 Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného
zákona (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov)
1) fyzická osoba 10,00€
    2) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej
predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
100,00€

 

 

 

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kontakt – Obecný Úrad

Adresa

Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce

Spojenie
Tel.: 036 742 04 10

E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk

Web: www.hornesemerovce.sk

Občan má možnosť  na obecnom úrade komunikovať v ústnom a písomnom styku aj v jazyku menšiny

Úradné hodiny

Pondelok:   7.00 - 15.00
Utorok:       7.00 - 15.00
Streda:        7.00 - 16.00
Štvrtok:      nestránkový deň
Piatok:        7.00 - 14.00

Facebook

facebook