Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2023

VZN 1 2023 o určení finanných príspevkov na činnosť školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Horné Semerovce Stiahnuté: 12x

VzN 2 2023 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území obce Horné Semerovce. Stiahnuté: 10x

2022

VZN o miestnych daniach 2023 Stiahnuté: 19x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 Stiahnuté: 18x

2021

VZN o miestnych daniach 2021 Stiahnuté: 50x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2021 Stiahnuté: 56x

2020

VZN o miestnych daniach 2020 Stiahnuté: 107x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2020 Stiahnuté: 100x

2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce Stiahnuté: 189x

Dodatok č. 2 k VZN 3/2009 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Semerovce Stiahnuté: 197x

2018

Sadzobník cien za poskytované služby obcou k VZN 1/2018 Stiahnuté: 207x

VZN o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach 2/2018 Stiahnuté: 238x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 3/2018 Stiahnuté: 216x

VZN o úhradách za poskytované služby obcou Horné Semerovce 1/2018 Stiahnuté: 231x

2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce 1/2015 Stiahnuté: 351x

2014

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 1/2014 Stiahnuté: 357x

2013

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Horné Semerovce 1/2013 Stiahnuté: 299x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní žúmp na území obce Horné Semerovce 2/2013 Stiahnuté: 357x

2012

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1/2012 Stiahnuté: 390x

VZN o prevádzkovom poriadku detského ihriska 2/2012 Stiahnuté: 317x

Stránka