Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce Stiahnuté: 105x | 15.02.2019

Dodatok č. 2 k VZN 3/2009 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Semerovce Stiahnuté: 104x | 15.02.2019

2018

Sadzobník cien za poskytované služby obcou k VZN 1/2018 Stiahnuté: 96x | 15.02.2019

VZN o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach 2/2018 Stiahnuté: 128x | 15.02.2019

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 3/2018 Stiahnuté: 122x | 15.02.2019

VZN o úhradách za poskytované služby obcou Horné Semerovce 1/2018 Stiahnuté: 102x | 15.02.2019

2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce 1/2015 Stiahnuté: 234x | 26.01.2017

2014

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 1/2014 Stiahnuté: 237x | 26.01.2017

2013

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Horné Semerovce 1/2013 Stiahnuté: 211x | 26.01.2017

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní žúmp na území obce Horné Semerovce 2/2013 Stiahnuté: 218x | 26.01.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1/2012 Stiahnuté: 257x | 26.01.2017

VZN o prevádzkovom poriadku detského ihriska 2/2012 Stiahnuté: 210x | 26.01.2017

2011

Interná smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 203x | 26.01.2017

VZN o určení školsych obvodov 5/2011 Stiahnuté: 206x | 26.01.2017

VZN o verejnom poriadku 2/2011 Stiahnuté: 200x | 26.01.2017

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Horné Semerovce 4/2011 Stiahnuté: 218x | 26.01.2017

VZN o zásadách rozpočtového hospodárenia Obce Horné Semerovce 1/2011 Stiahnuté: 229x | 26.01.2017

Stránka

  • 1