Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

VZN o miestnych daniach 2021 Stiahnuté: 36x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2021 Stiahnuté: 47x

2020

VZN o miestnych daniach 2020 Stiahnuté: 91x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2020 Stiahnuté: 90x

2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce Stiahnuté: 174x

Dodatok č. 2 k VZN 3/2009 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Semerovce Stiahnuté: 187x

2018

Sadzobník cien za poskytované služby obcou k VZN 1/2018 Stiahnuté: 193x

VZN o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach 2/2018 Stiahnuté: 221x

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 3/2018 Stiahnuté: 203x

VZN o úhradách za poskytované služby obcou Horné Semerovce 1/2018 Stiahnuté: 214x

2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce 1/2015 Stiahnuté: 340x

2014

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 1/2014 Stiahnuté: 338x

2013

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Horné Semerovce 1/2013 Stiahnuté: 290x

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní žúmp na území obce Horné Semerovce 2/2013 Stiahnuté: 344x

2012

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1/2012 Stiahnuté: 376x

VZN o prevádzkovom poriadku detského ihriska 2/2012 Stiahnuté: 306x

2011

Interná smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 319x

VZN o určení školsych obvodov 5/2011 Stiahnuté: 285x

VZN o verejnom poriadku 2/2011 Stiahnuté: 274x

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Horné Semerovce 4/2011 Stiahnuté: 323x

Stránka