Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2021

VZN o miestnych daniach 2021 Stiahnuté: 4x | 07.01.2022

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2021 Stiahnuté: 4x | 05.01.2022

2020

VZN o miestnych daniach 2020 Stiahnuté: 50x | 03.03.2021

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2020 Stiahnuté: 41x | 03.03.2021

2019

Dodatok č. 1 k VZN 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce Stiahnuté: 150x | 15.02.2019

Dodatok č. 2 k VZN 3/2009 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Semerovce Stiahnuté: 155x | 15.02.2019

2018

Sadzobník cien za poskytované služby obcou k VZN 1/2018 Stiahnuté: 154x | 15.02.2019

VZN o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach 2/2018 Stiahnuté: 177x | 15.02.2019

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 3/2018 Stiahnuté: 175x | 15.02.2019

VZN o úhradách za poskytované služby obcou Horné Semerovce 1/2018 Stiahnuté: 166x | 15.02.2019

2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Horné Semerovce 1/2015 Stiahnuté: 291x | 26.01.2017

2014

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 1/2014 Stiahnuté: 284x | 26.01.2017

2013

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Horné Semerovce 1/2013 Stiahnuté: 257x | 26.01.2017

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnovaní žúmp na území obce Horné Semerovce 2/2013 Stiahnuté: 289x | 26.01.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1/2012 Stiahnuté: 332x | 26.01.2017

VZN o prevádzkovom poriadku detského ihriska 2/2012 Stiahnuté: 273x | 26.01.2017

2011

Interná smernica o verejnom obstarávaní Stiahnuté: 265x | 26.01.2017

VZN o určení školsych obvodov 5/2011 Stiahnuté: 253x | 26.01.2017

VZN o verejnom poriadku 2/2011 Stiahnuté: 240x | 26.01.2017

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Horné Semerovce 4/2011 Stiahnuté: 280x | 26.01.2017

Stránka