Obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

 

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Horné Semerovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia v obci Horné Semerovce: 22,43%.

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov na rok 2020: 22,00 EUR/tona

 

VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU OBCE HORNÉ SEMEROVCE

24,614/109,76 x 100 = 22,43%